Trong năm 2010, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay nói trên thuộc một số lĩnh vực, ngành kinh tế: nông nghiệp và lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối.

Ngày 11/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-TTgvề việc hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung hạn và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, trong năm 2010, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay nói trên thuộc một số lĩnh vực, ngành kinh tế (nông nghiệp và lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối) theo cơ chế quy định tại Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với cá nhân, tổ chức bao gôm: ngana hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương).

Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article