Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

được ban hành tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 27/11/2008.

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trừ trường hợp chấp hành các biện pháp đảm bảo an ninh theo quy định riêng. Thẻ được thu hồi khi cán bộ, công chức, viên chức thôi việc hoặc bị thôi việc, thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác, vị trí, chức danh hoặc chức vụ v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article