Ngày 28/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA hướng dẫn việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng và công nghệ thông tin.

Ngày 28/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA hướng dẫn việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng và công nghệ thông tin; áp đụng dối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thiết lập mạng lưới; cung cấp, sử dụng dịch vụ; sản xuất, kinh doanh thiết bị và thi công lắp đặt công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Các bên tham gia hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo đảm sự toàn vẹn của hệ thống thiết bị, mạng lưới, công trình bưu chính, viễn thông và công trình công nghệ thông tin; sự toàn vẹn, bí mật của thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng hóa, thông tin được chuyển qua mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; sự an toàn của các bên tham gia vào quá trình thiết lập, cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; kịp thời khắc phục các sự cố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng hóa mà mình lưu trữ, chuyển qua mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; quản lý, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống hành vi sử dụng, lợi dụng cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của công dân. Chỉ những người có thẩm quyền của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia quy định tại Điều 9 Nghị định số 151/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan và cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia mới có thẩm quyền kiểm soát an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh có trách nhiệm trong việc xem xét, thẩm định để: cấp phép cho các doanh nghiệp chuyển phát có vốn đầu tư nước ngoài; cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thiết lập mạng viễn thông, mạng internet dùng riêng, sử dụng tần số và phát sóng vô tuyến điện; cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng biển Việt Nam; cấp phép cho tàu thuyền hoạt động khảo sát, thi công lắp đặt, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin; cung cấp thông tin, số liệu cần thiết về công nghệ, kỹ thuật hệ thống và dự án mới đã được phê duyệt cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đầu tư, xây lắp hệ thống thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin tại phía doanh nghiệp theo Quyết định số 70/2007/QĐ-TTg ngày 21/5/2007; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu, dữ liệu, đồ vật cho cơ quan chuyên trách bảo cệ an ninh quốc gia khi có yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 151/2005/NĐ-CP nói trên v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA ngày 7/6/2001 hướng dẫn việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article