Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập của quý IV/2008 và của cả năm 2009. Mức hỗ trợ này được Bộ Tài chính công bố chiều 13/1, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập của quý IV/2008 và của cả năm 2009. Mức hỗ trợ này được Bộ Tài chính công bố chiều 13/1, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn.

Nằm trong diện được miễn giảm thuế thu nhập theo quy định này là doanh nghiệp nhỏ và vừa có giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hiệu lực trước ngày 1/1/2009, với vốn điều lệ không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 1/1/2009 thì vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này phải đảm bảo yêu cầu: có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV/2008 không quá 300 người, không kể lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 1/10/2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người. Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý IV/2008 được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo số tháng, tháng bắt đầu hoặc kết thúc làm việc cho doanh nghiệp được tính theo tháng. Trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của quý IV/2008 bằng 30% số thuế thu nhập phải nộp của quý IV/2008. Còn số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế thu nhập phải nộp của năm.

Khi kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý IV/2008 và hằng quý năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và năm 2009 doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập được giảm. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế được ưu đãi theo quy định.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ngày 29/3 tới.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article