Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành các quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, xác định thu nhập chịu thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ, doanh thu, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, các khoản thu được trừ và không được tính khi xác nhận thu nhập chịu thuế, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp v.v…Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Riêng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam là từ 32% đến 50%. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm được áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (quy định tại phụ lục đính kèm Nghị định này), khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản xuất phần mềm, công nghệ cao, đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cảng hàng không, cảng biển, nhà ga và công trình đặc biệt quan trọng khác do Chính phủ quyết định v.v…Thuế suất 10% được áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp. Thuế suất ưu đãi 20% được áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị định này và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân. Sau khi hết thời gian áp dụng mức thuế suất 10% này, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/12/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế trước ngày 1/1/2009 được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article