Các điểm, khoản được sửa đổi bao gồm: báo cáo tài chính, tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất,  hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đợt gần nhất.

Bộ Tài chính có Thông tư số 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Các điểm, khoản được sửa đổi bao gồm: báo cáo tài chính, tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất,  hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đợt gần nhất.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/12/2008 có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article