Ngày 18/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

Ngày 18/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

Trang thông tin điện tử cá nhân được chủ thể đăng ký khởi tạo trên internet. Việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử là một trong những hành vi bị cấm. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có trách nhiệm: xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân tại trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; xây dựng quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu về trang thông tin điện tử cá nhân do doanh nghiệp quản lý; ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm quy định pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có cung cấp dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

 Thông tư được đăng Công báo ngày 5/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article