được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008.

Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008.

Mục tiêu cụ thể của đề án giai đoạn 2008-2010 là bồi dưỡng khoảng 1.000-1.200 trợ giúp viên pháp lý, khoảng 10.000 công tác viên, khaongr 4.000-5.000 thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, khoảng 1.500-2.000 luật sư, tư vấn viên pháp luật của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, 126 đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp cấp tỉnh và lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Trong giai đoạn 2011-2015 tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho khoảng 1.800-2.000 người thuộc quy hoạch nguồn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ để kiểm tra, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định. Đề án quy định cụ thể về bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và đưa ra các giải pháp cơ bản để thực hiện Đề án.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article