Ngày 16/12/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-NHNN ngày 30/1/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 16/12/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-NHNN ngày 30/1/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article