Tiếp theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN về Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ đều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng ngày 11/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN về Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản.

Tiếp theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN về Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ đều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng ngày 11/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN về Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản;  thay thế những nội dung liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản dùng làm thực phẩm quy định tại Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quy chế quy định trình tự, thủ tục kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản và trách nhiệm của các bên liên quan trong kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản; áp dụng đối với hàng hóa thủy sản dùng để tiêu thụ nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm nhập khẩu để chế biến, do triệu hồi hoặc bị trả về).

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article