Theo Chiến lược, các biện pháp bảo hộ sản xuất phải hợp lý, có điều kiện và có lộ trình cắt giảm phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết khác của Việt Nam và được thực hiện thống nhất, bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Ngày 4/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020.

Theo Quyết định, các biện pháp bảo hộ sản xuất phải hợp lý, có điều kiện và có lộ trình cắt giảm phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết khác của Việt Nam và được thực hiện thống nhất, bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Chiến lược nêu mục tiêu, nhóm chính sách,  các giải pháp thực hiện liên quan đến các biện pháp thuế và phi thuế, nâng cao khả năng cạnh tranh (chính sách về đầu tư; chính sách về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp; chính sách về thị trường; chính sách về khoa học-công nghệ; chính sách về nguồn nhân lực v.v…). Nhà nước xây dựng một hệ thống doanh nghiệp có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn. Phát triển mạnh các kênh cung cấp vốn cả trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân tiếp cận mọi nguồn vốn. Có cơ chế tài chính trợ giúp các doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article