Việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 37/2009/TT-BCT ngày 15/12/2009.

Việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 37/2009/TT-BCT ngày 15/12/2009.

Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan tuân thủ các quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/1/2010 và hết hiệu lực thi hành vào ngày 31/12/2010. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article