Ngày 23/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Ngày 23/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Nghị quyết đưa các các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể để đảm bảo nguồn cung lương thực, nhu cầu về dinh dưỡng và khả năng tiếp cận lương thực của người dân đến năm 2020. Một trong tám nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện các loại hình tổ chức sản xuất lương thực theo hướng liên kết nông hộ để hình thành các tổ chức hợp tác, hợp tác xã theo địa bàn hoặc sản phẩm; tạo điều kiện gắn sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ; phát triển kinh tế trang trại, doanh nghiệp sản xuất lương thực, nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia doanh nghiệp; phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ nông nghiệp.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 2/1/2010. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article