Ngày 16/12/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.

Ngày 16/12/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.

Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke, điều kiện kinh doanh, phạm vi kinh doanh và hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử, thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép lưu hành và nhãn kiểm soát băng, đĩa nhạc sân khấu, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, thủ tục đăng ký tổ chức biểu diện nghệ thuật tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống giải khát, tên cơ quan chủ quản trực tiếpviết trên biển hiệu v.v...

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/1/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010; bãi bỏ Quyết định số 165/VH-QĐ ngày 18/8/1987, Thông tư số 05/TT-PC ngày  8/1/1996, Thông tư số 35/2002/TT-BVHTT ngày 20/12/2002, Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article