Danh mục bổ sung 163 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009.

Danh mục bổ sung 163 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009.

Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón bổ sung tại Danh mục trên khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP nói trên. Thông tư ban hành Phụ lục 53 loại phân bón bị loại khỏi danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article