Ngày 25/9/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BCT quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục về đầu tư, quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng; thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng; trình tự, thủ tục giao nhận điện năng; các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Ngày 25/9/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BCT quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục về đầu tư, quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng; thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng; trình tự, thủ tục giao nhận điện năng; các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện trong thị trường phát điện cạnh tranh; áp dụng đối với các Đơn vị phát điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng trong trong Thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article