Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm điều khoản về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường, mức phí đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khí đồng hành và quặng khoáng sản khác.

Ngày 12/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm điều khoản về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường, mức phí đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khí đồng hành và quặng khoáng sản khác.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article