Thông tư quy định cụ thể về các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; việc xử lý hàng hóa phương tiện vi phạm không bị áp dụng hình thức phạt tịch thu; cách tính thời hạn thời hiệu; vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; vi phạm quy định về khai hải quan và khai thuế; v.v…

Ngày 1/10/2009, Bộ Tài chính phủ đã ban hành Thông tư số 193/2009/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP.

Thông tư quy định cụ thể về viêc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; việc xử lý hàng hóa phương tiện vi phạm không bị áp dụng hình thức phạt tịch thu; cách tính thời hạn thời hiệu; vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; vi phạm quy định về khai hải quan và khai thuế; vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng; xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm quy định về kho ngoại quan, kho bảo thuế; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article