Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có quy định về thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn.

Ngày 20/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1699/QĐ-TTg  về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có quy định về thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn. Cơ sở này được thiết lập trên cơ sở các quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công viêc của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; chủ tịch UBND cấp tỉnh; tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của người đứng đầu các cơ quan khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định về thủ tục hành chính mới có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; chủ tịch UBND cấp tỉnh; tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/10/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article