Tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo hai phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện hợp đồng quốc phòng.

Ngày 1/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg quy định về điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đối với cá nhân, tổ chức; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động và quản lý hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo hai phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện hợp đồng. Tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quyết định. Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì trong việc thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quốc phòng. Hàng năm, Bộ Quốc phòng sẽ thông báo cho Bộ Công thương danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quốc phòng. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng được Nhà nước bảo vệ lợi ích hợp pháp, được yêu cầu và cung cấp thông tin về lĩnh vực tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, được thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, được hỗ trợ về đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article