Ngày 14/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Ngày 14/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công công tuân theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP. Tổ chức xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng CNTT, 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tiến hành cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép. Trường hợp không chấp thuận, Bộ gửi văn bản thông báo cho tổ chức xin cấp phép biết, trong đó nêu rõ lý do.

Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng thư số, hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số,, hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài, việc thẩm định hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông v.v...

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article