Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011.

Ngày 14/12/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-NHNN quy định chi tiết việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới phát triển sản xuất-kinh doanh.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về mục đích hỗ trợ lãi suất, đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất, quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện hỗ trợ lãi suất, chuyển tiền hỗ trợ lãi suất và thanh tra, giám sát cho vay hỗ trợ lãi suất, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy định về hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất-kinh doanh hết hiệu lực thi hành.

Ngày 9/10/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 21/2009/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN nói trên. Thông tư được đăng Công báo ngày 20/10/2009, có hiệu lực từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article