Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Ngày 25/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Thủ tục hải quan điện tử thí điểm tại Thông tư này được áp dụng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng hóa xuất, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công vớ thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài; hàng hóa xuất, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên; hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư; hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại; hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả; hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về hồ sơ hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công xuất, nhập khẩu; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất, với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan; v và một số trường hợp khác (hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu vật tư linh kiện phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng được miễn thuế  nhập khẩu, thanh lý hàng hóa nhập khẩu v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2009, thay thế Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 20/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article