Kiểm định là việc tiến hành kiểm tra định kỳ, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới để chứng nhận xe có đủ điều kiện tham gia giao thông.

Ngày 6/10/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT và Phụ lục quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Kiểm định là việc tiến hành kiểm tra định kỳ, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới để chứng nhận xe có đủ điều kiện tham gia giao thông. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới là chứng chỉ xác nhận xe đã được kiểm ttra theo quy định, đủ điều kiện tham gia giao thông trong lãnh thổ Việt Nam. Xe cơ giới được đăng ký và cấp biển số tại địa phương nào thì làm thủ tục kiểm tra lần đầu để cấp Sổ kiểm định tại một trong số các đơn vị đăng kiểm tại địa phương đó. Mỗi xe cơ giới có một Sổ kiểm định. Sau khi kiểm định có kết quả đạt tiêu chuẩn quy định, Giấy chứng nhận và Tem kiểm định sẽ được cấp. Giấy chứng nhận này sẽ được dán trong Sổ kiểm định và đóng dấu giáp lai với Sổ kiểm định. Khi chuyển vùng, sang tên chuyển chủ hoặc cải tạo xe cơ giới, chủ xe hoặc lái xe phải đưa phương tiện đến đơn vị đăng kiểm quản lý Sổ kiểm định cùng các giấy tờ liên quan để làm thủ tục kiểm định xác nhận nội dung thay đổi. Chủ xe cơ giới hoặc lái xe phải mang theo Giấy chứng nhận và Sổ kiểm định khi tham gia giao thông và xuất trình khi có yêu cầu của người thi hành công vụ có thẩm quyền.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 4/12/2001 ban hành “Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ”, Quyết định số 39/2009/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nêu trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article