Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức. Người kinh doanh vận tải đa phương thức là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức.
Ngày 19/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2009/NĐ-CP quy định về hoạt động vận tải đa phương thức, bao gồm vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa.

Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức. Người kinh doanh vận tải đa phương thức là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức. Vận tải đa phương thức quốc tế là vận tải đa phương thức từ nới người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại. Vận tải đa phương thức nội địa là vận tải đa phương thức được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương; có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương; có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi đáp ứng các điều kiện sau: là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; có tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương; có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương; có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa nếu đáp ứng các điều kiện: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức; có Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức. Việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồgn vận tải đa phương thức được giải quyết thông qua thương lượng hoặc tại trọng tài hoặc tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 29/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009; bãi bỏ Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế. Các tổ chức đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức còn thời hạn theo Nghị định số 125/2003/NĐ-CP nói trên phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức sau khi hết hạn hiệu lực của Giấy phép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article