Ngày 26/11/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe.

Ngày 26/11/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT  quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe.

Thông tư hướng dẫn về các quy định kỹ thuật, quy định quản lý và ban hành các Phụ lục;  được đăng Công báo ngày 6/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành. Đối với xe nhập khẩu mới và kiểu loại xe sản xuất lắp ráp mới thì áp dụng sau 2 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực; đối với kiểu loại xe sản xuất lắp ráp đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày có hiệu lực của Thông tư thì áp dụng sau 3 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article