Các lô hàng thủy sản phải được kiểm tra chất lượng theo quy định của Thông tư này bao gồm: lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩn bởi cơ quan kiểm tra nhà nước của Việt Nam; lô hàng thủy sản xuất khẩu vào các thị trường có quy định phải kiểm tra, chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố theo từng thời kỳ; lô hàng thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến; lô hàng thủy sản bị triệu hồi hoặc bị nước nhập khẩu trả về.

Ngày 10/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT quy định chi tiết  trình tự, thủ tục và phương pháp kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của lô hàng thủy sản.

Các lô hàng thủy sản phải được kiểm tra chất lượng theo quy định của Thông tư này bao gồm: lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩn bởi cơ quan kiểm tra nhà nước của Việt Nam; lô hàng thủy sản xuất khẩu vào các thị trường có quy định phải kiểm tra, chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố theo từng thời kỳ; lô hàng thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến; lô hàng thủy sản bị triệu hồi hoặc bị nước nhập khẩu trả về.

Thông tư quy định chi tiết về việc chuẩn bị kiểm tra lô hàng, kiểm tra hồ sơ tại hiện trường, kiểm tra thực tế lô hàng tại nơi tập kết/kho bảo quản, kiểm tra ngoại quan, kiểm tra cảm quan, lấy mẫu kiểm nghiệm, ghi nhãn và bảo quản mẫu, vận chuyển và giao nhận mẫu, sử dụng mẫu lưu. Chủ hàng hoặc chủ cơ sở sản xuất lô hàng có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm tra, lẫy mẫu kiểm nghiệm trước khi đăng ký kiểm tra lô hàng, thanh toán chi phí thực tế kiểm tra trong trường hợp lô hàng không đủ điều kiện để kiểm tra khi kiểm tra viên đã đến hiện trường hoặc có kết quả kiểm tra không đạt về hồ sơ, chỉ tiêu ngoại quan, cảm quan và không đủ điều kiện lấy mẫu kiểm nghiệm hoặc các trường hợp kiểm tra lại sau khi đã thực hiện hành động khắc phục.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/12/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article