Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư được sử dụng có điều kiện và không cần giấy phép tần số vô tuyến điện.

Ngày 3/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 36/2009/TT-BTTTT quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại được sử dụng có điều kiện; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện.

Theo đó, thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư được sử dụng có điều kiện và không cần giấy phép tần số vô tuyến điện. Các thiết bị vô tuyến điện không đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác theo các Phụ lục nói trên chỉ được sử dụng khi có giấy phép tần số vô tuyến điện. Trường hợp thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn gây nhiễu có hại, tổ chức, cá nhân phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi can nhiễu đã được khắc phục.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2010; thay thế Quyết định số 47/2006/QĐ-BBCVT ngày 29/11/2006 ban hành Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article