Ngày 30/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT.

Ngày 30/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT.

Thông tư gồm 3 phần: Quy định chung, Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước (điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, những công việc chưa tính trong định mức, điều kiện áp dụng và các hệ số hiệu chỉnh), định biên lao động, định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu dụng cụ và máy móc thiết bị v....); Phụ lục (về yêu cầu kỹ thuật, quy trình thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, phân cấp theo mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn).

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article