Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đối tượng của Đề án là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn xã, cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức xã đến tuổi nghỉ công tác hoặc thiếu hụt do cơ học có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và đến năm 2020. Đề án đưa ra chính sách đối với người học, chính sách đối với giáo viên, giảng viên, chính sách đối với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các giải pháp chủ yếu thực hiện. Các hoạt động chủ yếu của Đề án gồm: dạy nghề cho lao động nông thôn (điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn, thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, phát triển chương trình giáo trình học liệu và xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề, phát triển giáo viên cán bộ quản lý dạy nghề, hỗ trợ lao động njông thôn học nghề); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã. Tổng kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước dự kiến là 25.980 tỷ đồng. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cho các địa phương chưa tự cân đối ngân sách và thực hiện các chính sách, giải pháp và hoạt động còn lại của Đề án.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article