Tiếp theo việc ban hành mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành mức cước kết nối cuộc gọi giữa mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định măt đất nội hạt tại Thông tư số 34/2009/TT-BTTTT ngày 10/11/2009 (270 đồng/phút).  

Tiếp theo việc ban hành mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành mức cước kết nối cuộc gọi giữa mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định măt đất nội hạt tại Thông tư số 34/2009/TT-BTTTT ngày 10/11/2009 (270 đồng/phút).  

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article