Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 đối với mặt hàng đường tinh luyện, đường thô tại Mục I Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 được bổ sung thêm 10.000 tấn.
Theo Thông tư số 29/2009/TT-BCT ngày 15/10/2009, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 đối với mặt hàng đường tinh luyện, đường thô tại Mục I Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9/12/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 được bổ sung thêm 10.000 tấn ngoài lượng hạn ngạch thuế quan đường đã được bổ sung lần thứ nhất tại Thông tư số 18/2009/TT-BCT ngày 3/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article