Tiếp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tại Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ôtô.

Tiếp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tại Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT  ngày 19/11/2009; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ôtô.

Thông tư hướng dẫn về các quy định kỹ thuật, quy định quản lý ,Phụ lục; được đăng Công báo ngày 6/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article