Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản  và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu.

Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu.

Nghị định gồm 13 chương: Những quy định chung; Kế hoạch đấu thầu; Sơ tuyển nhà thầu; Đấu thầu rộng rã và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp;  Chỉ định thầu; Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác; Quy định về hợp đồng; Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu; Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; Các vấn đề khác; Điều khoản thi hành. Nghị định ban hành các Phụ lục về Mẫu tờ trình ohê duyệt kế hoạch đấu thầu, Mẫu thư mời thầu, Mẫu báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Nghị định được đăng Công báo ngày  27/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article