Ngày 7/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 56/2009/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường.

Ngày 7/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 56/2009/TT-BNNPTNT  về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường; áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản; tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế, lưu giữ, bảo quản, đóng gói, chế biến thực phẩm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa; tàu chế biến thực phẩm thủy sản xuất khẩu, cơ sở làm sạch và cung ứng nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, kho lạnh độc lập có bảo quản thực phẩm thủy sản, cơ sở sơ chế, lưu giữ, bảo quản, đóng gói, chế biến thủy sản có sản phẩm xuất khẩu. Các cơ sở sản xuất thủy sản không nhằm mục đích đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article