Cơ quan, công chức Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chủ trì trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm phải sử dụng ấn chỉ của Quản lý thị trường.

được Bộ Công thương ban hành tại Quyết định số 26/2009/QĐ-BCT; áp dụng thống nhất đối với lực lượng quản lý thị trường các cấp và công chức quản lý thị trường khi thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Khi thực thi nhiệm vụ, lực lượng quản lý thị trường phải tuân thủ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ, quy trình quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chế công tác của Quản lý thị trường. Nếu cơ quan, công chức Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chủ trì trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm thì phải sử dụng ấn chỉ của Quản lý thị trường.

Quyết định quy định cụ thể về thu thập, xử lý thông tin; tổ chức kiểm tra; lập Biên bản về vi phạm hành chính; ra quyết định xử phạt; hoãn chấp hành Quyết định phạt tiền; xử lý tang vật, phương tiện vi phạm; tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ cơ quan tố tụng hình sự  chuyển trả hoặc từ các cơ quan khác chuyển giao; v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article