Lệ phí này áp dụng đối với cá nhân trong nước và nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Ngày 19/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 167/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; áp dụng đối với cá nhân trong nước và nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP  ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Mức thu lệ phí cấp các chứng chỉ nói trên là 200.000 đồng/chứng chỉ. Lệ phí này là khoản thu ngân sách nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính về cùng vấn đề. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC  ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article