Ngày 19/8/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 168/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết.

Ngày 19/8/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 168/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này thì Công ty xổ số kiến thiết thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh, các chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/Q Đ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/9/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2010. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư này thay thế Chế độ kế toán cáp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết ban hành theo Quyết định số 298/TC-QĐ-CĐKT ngày 28/4/1997 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article