Đến năm 2050, ở các đô thị nhỏ, các làng nghề, nước thải phải được thu gom và xử lý tại các trạm xử lý tập trung hoặc phân tán.
Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1930/QĐ-TTg  phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng đưa ra quan điểm: xây dựng hệ thống thoát nước chung kết hợp với các công trình tách nước thải đối với các đô thị cơ bản đã có hệ thống cống thoát; xây dựng hệ thống thoát nước riêng đối với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế và các đô thị mới, khu đô thị mới, đô thị nhỏ chưa có hệ thống thoát nước. Đến năm 2050, ở các đô thị nhỏ, các làng nghề, nước thải phải được thu gom và xử lý tại các trạm xử lý tập trung hoặc phân tán. Các đơn vị đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải bố trí đủ nguồn vốn cho xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch, dự án được phê duyệt. Các làng nghề được hỗ trợ để xây dựng các trạm xử lý tập trung quy mô nhỏ hoặc phân tán nhằm xử lý nước thải đáp ứng các quy chuẩn về môi trường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article