Tiền trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm, số tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm. Cách tính trợ cấp mất việc làm được áp dụng từ ngày 1/1/2009. Không áp dụng cách tính trợ cấp mất việc làm quy định tại Thông tư này để tính lại trợ cấp mất việc làm đối với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1/1/2009.
Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

Thông tư hướng  dẫn về mức trợ cấp mất việc làm và trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tiền trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm, số tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm. Cách tính trợ cấp mất việc làm được áp dụng từ ngày 1/1/2009. Không áp dụng cách tính trợ cấp mất việc làm quy định tại Thông tư này để tính lại trợ cấp mất việc làm đối với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1/1/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article