Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2009/NĐ-CP quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao(BOT), Hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO) và Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); áp dụng đối với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án, cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định này.

Ngày 27/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, Hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh và Hợp đồng xây dựng-chuyển giao.

Nghị định quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tư, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao(BOT), Hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO) và Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); áp dụng đối với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án, cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định này. Đối với các hình thức hợp đồng dự án tương tự khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể

Nghị định gồm   chương: Những quy định chung; Xây dựng và công bố danh mục dự án; Lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án; hợp đồng dự án; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện dự án; Chuyển giao công trình dự án; Ưu đãi và bảo đảm đầu tư đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án; Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010 và thay thế Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article