được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 33/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2009.

được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 33/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2009.

Chương trình này được áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy các nghề quy định tại Thông tư; không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/10/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article