Quy hoạch nêu quan điểm và mục tiêu phát triển, các định hướng phát triển hệ thống cảng biển, định hướng phát triển công nghiệp tàu thủy, quy hoạch phát triển đội tàu vận tải biển, định hướng phát triển nguồn nhân lực đồng thời đưa ra một số giải pháp, chính sách chủ yếu để thực hiện Quy hoạch.

được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009.

Quy hoạch nêu quan điểm và mục tiêu phát triển, các định hướng phát triển hệ thống cảng biển, định hướng phát triển công nghiệp tàu thủy, quy hoạch phát triển đội tàu vận tải biển, định hướng phát triển nguồn nhân lực đồng thời đưa ra một số giải pháp, chính sách chủ yếu để thực hiện Quy hoạch như: rà soát, sửa đổi bổ sung và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành hàng hải; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực vận tải biển; tăng cường công tác kiểm tra; khuyến khích mọi thành phần kinh tế bao gồm cả tổ chức nước ngoài đầu tư phát triển đội tàu Việt Nam; xây dựng hệ thống mạng lưới dịch vụ hàng hải để nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển để khuyến khích đầu tư và quản lý có hiệu quả các trung tâm phân phối hàng hóa v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày  27/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 4/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article