Ngày 27/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2009/QH12 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty.

Ngày 27/11/2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2009/QH12 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ: rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháo luật nhằm điều chỉnh toàn diện, đồng bộ và thống nhất các vấn đề về quản lý quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty, sớm ban hành Luật sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào kinh doanh; thực hiện triệt để hơn việc tách chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mô hình tập đoàn, tổng công ty nhà nước, quy định cụ thể các điều kiện, tiêu chuẩn để tập đoàn, tổng công ty nhà nước được đầu tư sang lĩnh vực khác; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chú trọng việc chọn lựa nhân sự quản lý của các tập đoàn; quy định cụ thể về chế độ báo cáo công khai, minh bạch kết quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty; đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để có định hướng và giải pháp phát huy vai trò của loại hình doanh nghiệp này. Tập đoàn, tổng công ty nhà nước kinh doanh đa ngành nhưng phải xác định và tập trung vào ngành sản xuất, kinh doanh chính, lựa chọn kỹ lưỡng nội dung hoạt động trong các ngành khác mà doanh nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Chính phủ có biện pháp xử lý sớm, dứt điểm, kiên quyết các tổng công ty, công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 14/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article