Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Ngày 15/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam; áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại; không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Công thương.

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu. Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 (là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận ĐKKD có đăng ký kinh doanh xăng dầu; có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7000 tấn, có hệ thống phân phối xăng dầu của mình (tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và hệ thống đại lý tối thiểu 40 đại lý bán lẻ), có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu của doanh nghiệp v.v… Bộ Công thương có trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân có đủ điều kiện. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận ĐKKD có đăng ký kinh doanh xăng dầu; có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch; có phòng thử nghiệm, đo lường đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu được phép sản xuất xăng dầu. Thương nhận đầu mối được thực hiện phân phối xăng dầu thông qua các đơn vị trực thuộc, bao gồm các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu được quy định ở Điều 19, điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu được quy định ở Điều 18. Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn, việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự quy định, có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá.

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/10/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009; bãi bỏ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article