được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10/9/2009.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg  ngày 10/9/2009.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article