Ngày 6/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2009/TT-BTC về đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước.

Ngày 6/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2009/TT-BTC về đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước.

Thông tư quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, thẩm quyền và trách nhiệm trong đấu thầu mua hàng dự trữ nhà nước (trừ mua lương thực). Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý các tình huống trong đấu thầu mua hàng dự trữ nhà nước theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và thực hiện các công việc khác của chủ đầu tư. Nội dung chi phí trong đấu thầu, mức chi, mức giá bán hồ sơ mời thầu, đơn vị tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article