Danh mục 113 sản phẩm sản xuất trong nước và 10 sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009.

Danh mục 113 sản phẩm sản xuất trong nước và 10 sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article