Các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu tham gia Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009, có đề án được Hội đồng thẩm định chấp thuận, được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt, khi triển khai các hoạt động phải tuân theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan.

Ngày 15/7/2009, Bộ Công thương đã có Thông tư số 21/2009/TT-BCT quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009. Các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu tham gia Chương trình, có đề án được Hội đồng thẩm định chấp thuận, được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt, khi triển khai các hoạt động phải tuân theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan.

 Nội dung hoạt động của Chương trình gồm: hoạt động hỗ trợ năng lực cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức các hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề phía Nam và phía Bắc; hoạt động đưa hàng Việt về nông thông, các khu công nghiệp, khu đô thị; hoạt động truyền thông. Về nguyên tắc, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động điều tra, khảo sát thị trường người tiêu dùng, mạng lưới phân phối và thương nhân, tổng hợp, cung cấp kết quả điều tra; tổ chức hội thảo, tọa đàm; phát hành các ấn phẩm; hoạt động truyền thông qua truyền hình, báo giấy và báo điện tử. Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề phía Nam, phía Bắc; các đợt bán hàng Việt về nông thôn, phiên chợ bán hàng Việt cho công nhân các khu công nghiệp, phiên chợ hàng Việt cuối tuần tại các khu đô thị được hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức.

Bộ Công thương đăng tải thư mời thầu tham gia Chương trình trên trang thông tin điện tử của Bộ. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có nguyện vọng tham gia các hoạt động thuộc Chương trình lập và gửi hồ sơ dự thẩn bằng đường thư điện tử hoặc fax, đồng thời gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngỳ kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (tính theo dấu bưu điện nơi gửi hồ sơ) và phải bảo đảm chính xác giữa hồ sơ dự thầu qua đường thư điện tử, fax với gửi trực tiếp và gửi qua đường bưu điện. Các tổ chức có đề án được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tiến hành triển khai thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và báo cáo kết quả về Bộ Công thương và Bộ Tài chính chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm dương lịch và ngày kết thúc hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Thông tư này). Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục tạm ứng và quyết toán kinh phí, tạm ứng kinhh phí cho đơn vị trúng thầu thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 29/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article