Ngày 23/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; áp dụng đối với các thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại, kinh doanh xăng dầu nhập khẩu hoặc kinh doanh xăng dầu được sản xuất, chế biến trong nước để tiêu thụ xăng dầu thành phẩm tại thị trường trong nước.

Ngày 23/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; áp dụng đối với các thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại, kinh doanh xăng dầu nhập khẩu hoặc kinh doanh xăng dầu được sản xuất, chế biến trong nước để tiêu thụ xăng dầu thành phẩm tại thị trường trong nước.

Theo Thông tư, quý IV hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối căn cứ dự báo mức giá trên thị trường thế giới tính giá vốn bán ra và thực hiện chế độ đăng ký giá định hướng với Tổ Giám sát Liên Bộ Tài chính-Công thương về giá xăng dầu. Các doanh nghiệp được quyền chủ động thực hiện các phương thức kinh doanh xăng dầu, được lập Quỹ Bình ổn giá hạch toán riêng để sử dụng cho mục đích điều hòa giá thị trường, bình ổn giá. Quỹ Bình ổn giá được hình thành từ khoản mục chi phí được tính trong cơ cấu giá thành để hình thành giá bán tính đúng, tính đủ của giá bán lẻ một lít xăng, dầu hỏa, điêden, giá bán buôn một kilôgam ma dút bán ở thị trường trong nước. Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, chính xác khoản trích lập Quỹ Bình ổn giá vào chi phí trong kỳ. Chi phí trích lập Quỹ được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Định kỳ vào ngày cuối tháng hàng quý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối gửi báo cáo đến Bộ Tài chính, Bộ Công thương về tình hình thu, chi và tồn Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm báo cáo.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article